Menu Zamknij

Recyklingowy raj w Dübendorfie [PL/ENG]

Dübendorf? Czemu nagle przenosimy się do Szwajcarii? Jak wiecie, od początku roku 2018 trwa moje wyzwanie 5xO dotyczące ograniczenia odpadów w moim domu, a także próba rozwikłania różnych wątpliwości dotyczących surowców wtórnych. Nie bez powodu dziś zapraszam Was do krainy recyklingiem i mlekiem płynącej: Dübendorfu niedaleko Zurychu.

ENGLISH VERSION BELOW

Dübendorf, na granicy Stettbachu / Dübendorf, milk vending machine in Stettbach-Lädeli
Dübendorf, na granicy Stettbachu / Dübendorf, milk vending machine in Stettbach-Lädeli

Materiał powstał dzięki naszej znajomej Krysi Zagórskiej, mieszkającej na co dzień w Szwajcarii. Zdjęcia są jej autorstwa – wykonała je specjalnie dla nas.

Krysia, która podjęła z nami wyzwanie 5xO, na co dzień, na każdym kroku stara się podejmować ekodecyzje. Tam, gdzie może, przekazuje innym wiedzę, jak za pomocą małych kroczków i decyzji mogą być bardziej eko i dbać o wspólne środowisko. Nawet w swojej szkole językowej, gdzie Krysia uczy się niemieckiego, dostała ksywkę Abfall Expertin, czyli… ekspertka od śmieci.

Dübendorf, mlekomat w Stettbach-Lädeli / Dübendorf, milk vending machine in Stettbach-Lädeli
Dübendorf, mlekomat w Stettbach-Lädeli / Dübendorf, milk vending machine in Stettbach-Lädeli

Mleko od szwajcarskich krów

Dübendorf jest niedużym miastem z jednorożcem w herbie, tuż obok Zurichu (około 26 tys. mieszkańców) o powierzchni około 13,6 km2, z której 37% to tereny rolnicze, a 19,5% – zalesione. To miasteczko jest odzwierciedleniem naszego wyobrażenia o sielskiej Szwajcarii: obok biznesowej części miasta pasą się szczęśliwe krowy, a tuż obok stoi mlekomat i samoobsługowy sklepik z produktami lokalnych rolników.

Dübendorf, szwajcarskie krowy z biurowcami w tle / Dübendorf, Swiss cows with office buildings in the background
Dübendorf, szwajcarskie krowy z biurowcami w tle / Dübendorf, Swiss cows with office buildings in the background

– W mlekomacie można zostawiać butelki do ponownego wykorzystania – opowiada Krysia. – Można też kupić nowe, wysterylizowane. W tym miejscu ludzie zostawiają też wytłoczki na jajka.

W Szwajcarii byłam dwukrotne dwie dekady temu i zapamiętałam przede wszystkim ogromny poziom zaufania społecznego do własnych obywateli. To normalne, że na ulicy stoją np. pojemniki z prasą codzienną, których nikt nie pilnuje (i nie sprawdza, czy się zapłaciło). Rzecz nie do pomyślenia w Polsce? Podobnie wszędzie widać było dbałość o porządek i czystość. (Żeby nie było, znam również wady mieszkania w Szwajcarii, akurat niezwiązane z ekologią, więc o tym innym razem).

Dübendorf, podziemne kontenery i nadziemne wrzutnie / Dübendorf, underground containers and above-ground dropping points
Dübendorf, podziemne kontenery i nadziemne wrzutnie / Dübendorf, underground containers and above-ground dropping points

Oddaj odpady

Przed Urzędem Miasta Dübendorfu znajdują się podziemne pojemniki na surowce wtórne: na powierzchni stoją jedynie obudowane wloty do kontenerów, wyglądające jak śmietniki, a odpady gromadzą się pod ziemią. Gdy są pełne, kontenery wyjeżdżają na powierzchnię i są opróżniane. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystko wygląda bardzo schludnie i nawet w czasie upałów nie ma specyficznego zapachu.

Wiele budynków mieszkalnych jest zasilanych energią słoneczną. Przy nich stoją obowiązkowe pojemniki na odpady zielone: każdy w domu zbiera odpadki bio do słoika czy innego małego pojemnika i wynosi, służby miasta zaś regularnie je zabierają. Miasto, a także firmy mające tu swoje sklepy, bardzo poważnie traktują pytania mieszkańców o recykling i odbiór odpadów.

– Mój Markus jakiś czas temu napisał na fanpage’u Migros (sieć sklepów, największe przedsiębiorstwo handlu detalicznego), jak wygląda sytuacja z odbieraniem opakowań kartonowych od mleka i napojów w ramach recyklingu. W gazecie przeczytał, że Migros takich nie ma, bo klienci nie są zainteresowani…. W sieci Aldi są jednak kontenery przed każdym sklepem i można wrzucić tetrapaki, butelki PET i inne butelki plastikowe. Zatem zaczęliśmy akcję bycia zainteresowanym – śmieje się Krysia.

Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

Ekoautobus i stacjonarne centrum recyklingu

To, co sprawiło, że mnie i Tadkowi szczęka opadła do samej ziemi, to sprawny system zbierania surowców wtórnych. Poziom szczegółowości sortowania odpadów to idealny przykład szwajcarskiej precyzji.

Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

W Dübendorfie codziennie w innej części miasta kursuje specjalny autobus (Öki-Bus), który zbiera od mieszkańców konkretne odpady. Można go porównać trochę do naszych warszawskich mobilnych PSZOK-ów, jednak sami zobaczcie, jak wygląda sortowanie surowców. Autobus zabiera:

 • odpady takie jak gruz, ceramika, szkło okienne,
 • elektrośmieci,
 • świetlówki, żarówki energooszczędne,
 • metale,
 • papier i kartony,
 • butelki PET tylko po napojach,
 • kapsułki Nespresso,
 • korki od wina,
 • książki i CD,
 • ubrania, buty,
 • małe przedmioty, które trafiają do second handu Brocki.
Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

Natomiast w stacjonarnym centrum recyklingu można oddać wszystkie rzeczy z listy:

 • gruz, ceramikę, szkło okienne,
 • puszki aluminiowe,
 • odzież, buty,
 • baterie,
 • urządzenia elektryczne, w tym chłodzące,
 • oleje przeterminowane, zużyte, spożywcze i przemysłowe,
 • papier i karton,
 • PET (tylko butelki po napojach),
 • plastikowe opakowania z gospodarstw domowych z nakrętkami,
 • żarówki energooszczędne,
 • świetlówki,
 • przedmioty gliniane,
 • szkło (białe, zielone, brązowe),
 • przedmioty z cyny i innych metali,
 • korki od wina,
 • kapsułki Nespresso,
 • zwłoki małych zwierząt.
Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

Niektóre dodatkowe odpady można oddawać za opłatą. Są to m.in. styropian, drewno, opony samochodowe, zniszczone meble.

Więcej informacji (po niemiecku) znajdziecie na stronie Dübendorfu.

Jestem oczywiście ogromnie ciekawa, co dalej dzieje się z tymi odpadami, w jaki sposób są przetwarzane? Z pewnością można powiedzieć, że z taką pomocą miasta, które dokładnie informuje mieszkańców o sposobie sortowania śmieci, zarówno segregacja odpadów, jak i ich późniejsze wykorzystywanie jest o wiele łatwiejsze niż w Polsce. Może jednak kiedyś dojdziemy i do takich standardów?

A jak wyglądają Wasze zagraniczne doświadczenia z sortowaniem odpadów wtórnych?


Recycling paradise in Dübendorf

Dübendorf? Why are we suddenly moving to Switzerland? As you may already know, starting with the beginning of 2018 I began my 5xO challenge aimed at reduction of my household-generated waste, and in the course of this challenge I am taking constant attempts to solve various doubts regarding recyclable materials. Today’s invitation to the land of recycling and milk: Dübendorf near Zurich is here for a good reason.

This article was created with help of our friend Krysia Zagórska, who lives in Switzerland. The photos are hers – she made them especially for us.

Krysia, who took up the 5xO challenge with us, is highly committed to taking environmentally-justified decisions at every possible step. At every possibility she instructs others on how they can, using small steps and decisions, be more eco-friendly and how they can care for the common environment. At her language school, which Krysia is attending to learn German she even got a nickname of “Abfall Expertin”, meaning… a garbage expert.

Milk from Swiss cows

Dübendorf is a small town having an unicorn in its coat of arms and is located next to Zurich. It housesabout 26 thousand inhabitants and has area of ​​about 13.6 km2, of which 37% is agricultural, and 19.5% – forested. This town is a reflection of our image of as typically idyllic Switzerland as it may be: happy cows graze next to the business part of the city, with a milk vending machine and a self-service shop with local farmers’ products standing right next to it.

– You can leave milk bottles next to the milk vending machine and they will be taken and reused – says Krysia. – You can also buy new, sterilized ones. People are also leaving here egg cartons.

Dübendorf, lokalna samoobsługa / Dübendorf, local self-service facility in Stettbach-Lädeli
Dübendorf, lokalna samoobsługa / Dübendorf, local self-service facility in Stettbach-Lädeli

I have visited Switzerland twice two decades ago and most of all I remembered the huge level of social trust. It is normal that on the street there are, for instance, containers with daily newspapers, which are watched over by nobody (and aren’t checked if person taking a newspaper leaves the amount). It’s unthinkable in Poland! Likewise, attention paid to order and cleanliness was visible everywhere. (On the other hand, I am also aware of the disadvantages of living in Switzerland, these are unrelated to ecology, but let’s talk about it another time).

Bring the waste back in

In front of the Dübendorf City Hall there are underground containers for recyclable materials: the container inlets on the surface look like typical dumpsters, but the waste is accumulated underground. When full, the containers are brought to the surface and emptied. Everything looks very neat thanks to this solution, and even in hot weather there is no specific smell.

Dübendorf, podziemne kontenery i nadziemne wrzutnie / Dübendorf, underground containers and above-ground dropping points
Dübendorf, podziemne kontenery i nadziemne wrzutnie / Dübendorf, underground containers and above-ground dropping points

Many residential buildings are powered by solar energy. The mandatory containers for green waste are situated next to the houses: bio-waste is collected to a jar or other small container by everyone at home and then is taken out to be collected by municipal services. The city as well as companies having their own stores here, take the residents’ questions about recycling, reuse and collection of waste very seriously.

– Some time ago Markus, my partner asked a question on a Migros fanpage (the largest retail company) about collecting cardboard packaging from milk and beverages as part of recycling process. He read in a newspaper that such procedure is not employed at Migros, because the customers are not interested in it… In Aldi, however, there are containers in front of each store and you can leave tetrapaks, PET and other plastic bottles in it. So we started the action of being interested – laughs Krysia.

Dübendorf, stacjonarne centrum recyklingu / Dübendorf, stationary recycling center
Dübendorf, stacjonarne centrum recyklingu / Dübendorf, stationary recycling center

Eco-bus and stationary recycling center

Me and Tadek were very surprised to hear how efficient the system of collecting recyclable materials is. The multiple types of waste that are collected separately constitute a perfect example of well-known Swiss precision.

In Dübendorf, a special bus runs daily through a different part of the city (Öki-Bus) and collects specific waste from residents. You can compare it to our Warsaw mobile PSZOKs (points of selective municipal waste collection), but take a closer look and see for yourselves what sorting of recyclable raw materials looks like. The bus takes:

 • Wastes such as debris, ceramics, window glass,
 • Electro wastes,
 • Fluorescent lamps, energy-saving bulbs,
 • Metals,
 • Paper and cardboard,
 • PET bottles (beverage bottles only),
 • Used Nespresso capsules,
 • Cork wine bottle stoppers,
 • Books and CDs,
 • Clothing and shoes,
 • Small items that are passed over to the Brocki second-hand store.
Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

You can bring all items from the following list to the stationary recycling center:

 • Debris, ceramics, window glass,
 • Aluminum cans,
 • Clothing, shoes,
 • Batteries,
 • Electrical equipment, including refrigerators,
 • Oils: overdue, used, food and industrial,
 • Paper and cardboard,
 • PET (beverage bottles only),
 • Plastic household packaging with caps,
 • Energy-saving bulbs,
 • Fluorescent lamps,
 • Clayware,
 • Glass (white, green, brown),
 • Tin and other metal items,
 • Cork wine bottle stoppers,
 • Used Nespresso capsules,
 • Corpses of small animals.

Some other waste types can be returned for a fee. These include styrofoam, wood, car tires, damaged furniture.

You can find more information on the Dübendorf website (in German).

Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

Obviously I am also interested in what happens next to this waste, how is it processed? It can certainly be said that with such help of a city thanks to which residents are accurately informed on how to sort the rubbish, both the waste segregation as well as its subsequent utilization is much easier than in Poland. Perhaps one day we may be able to reach standards equal to those employed in Dübendorf now.

What are Your experiences with sorting of recyclable waste that You encountered abroad?

Tłumaczenie: Adrian, Krysia

Opublikowano wmiejsca, podróże, segregacja odpadów

Podobne wpisy

10 komentarzy

  • joanna

   Dziękuję, Kornelio :) Ja recykling w Warszawie dopiero rozgryzam. I jest to strasznie trudne, bo bardzo trudno uzyskać informacje. Ale uparłam się i będę drążyć :)

  • joanna

   Inna kultura, niesamowite, prawda? Może i my do tego dojdziemy. Ale! Czytałam na temat tego, że w Norwegii kierowcy zgłaszają na policję innych kierowców, którzy przekraczają np. prędkość lub dziwnie się zachowują.

 1. Krysia Zagórska

  Wczoraj dostałam komentarz od Polki mieszkającej też w okolicy Zurychu, że swoich gości przywozi do tego centrum recyklingu i wszystko im pokazuje jako ciekawostkę :) Ja też mam taki plan :)

 2. prostemiasta

  O szwajcarskim zamiłowaniu do recyklingu słyszałam już chyba od każdego, kto tam był – chociaż musze przyzać, że autobus do zbiórki selektywnej widzę pierwszy raz :).
  Szwajcarzy nie dość, że segregują oraz przetwarzają swoje surowce to jeszcze doceniają upcycling. Można tam kupić np.: torby zrobione ze starych plastików i foliówek – są strasznie drogie ale modne, a ich posiadanie kojarzy się ze stylem i luksusem mimo, że są ze śmieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne oraz integracja mediów społecznościowych. Więcej
Ustawienia cookies
Zaakceptuj
Odrzuć
Polityka prywatności i cookies
Polityka prywatności i cookies
Nazwa Aktywne

>>Przejdź do Polityki cookies

 

Polityka prywatności danych osobowych dotycząca Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

§1 Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, jeśli prowadzi.

§2 Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje: a) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.baranowscy.eu/wordpress/sklep za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, składać zamówienia na produkty i towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe, wykupić wejściówkę na warsztaty. b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842. c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie. d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. e) Blog/Serwis – strona internetowa Organiczni.eu znajdująca się pod adresem baranowscy.eu/wordpress/, której Sklep internetowy jest częścią, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. f) Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

§3 Cele przetwarzania danych

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu: a) przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, b) udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, d) wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, e) rejestracji i założenia Konta w Sklepie, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, f) marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, g) w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu, h) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu. 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na odległość, w tym wysyłki towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego i wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

§4 Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: a) wypełnienie formularza zapisu na newsletter, b) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online, c) rejestracja konta w Serwisie, d) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy, e) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności, f) napisanie komentarza pod wpisem/wpisach na Blogu.

§5 Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: a) złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail, c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru, d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login, e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, f) umieszczenia komentarza/y pod wpisem/ami na blogu:  dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie wpisanego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik z niej korzysta. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: <a href="https://automattic.com/privacy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://automattic.com/privacy/</a>.

§6 Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi w celu: a) zawarcia i realizacja umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, b) w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) i/lub założenia Konta w Sklepie/wysyłania zapytania o opinię przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji - do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem, c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną lub telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych, d) w celu dochodzenia roszczeń, na podstawie ustawy z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§7 Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: a) hostingu strony www, b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc. c) prowadzenia obsługi księgowej, d) prowadzenia obsługi biurowej, e) brokera usług kurierskich, f) droppshippingu i obsługi logistycznej zamówień. 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online. 3. Obsługa Serwisu i Bloga odbywa się z użyciem konta e-mail prowadzonego przez Google. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdują się tutaj. 4. Zapisanie się do newslettera oznacza, że dane (w szczególności: imię, adres email, adres IP, lokalizacja) będą przetwarzane przez MailerLite (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania); Polityka prywatności MailerLite. 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§8 Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u - Facebook - „@Organiczni.eu” i Instagram pod nazwą konta „@organiczni_eu”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych. 2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy 3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 4. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§9 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych, b) do poprawiania danych, c) do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, d) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny, e) do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, f) do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, g) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały, h) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych. 3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.  

Polityka cookies Sklepu Internetowego www.baranowscy.eu/wordpress/sklep oraz bloga Organiczni.eu baranowscy.eu/wordpress/ Aktualizowano: 12.01.2023

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu/Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu pod nazwą www.baranowscy.eu/wordpress/sklep jest firma Organiczni Joanna Baranowska, zarejestrowana pod adresem al. Reymonta 10/109, 01-842, NIP 526-258-99-53, REGON 380191920. Adres korespondencyjny: Organiczni Joanna Baranowska, al. Reymonta 10/109, 01-842 Warszawa, adres e-mail: [email protected], telefon kontaktowy podany jest w zakładce KONTAKT. 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: https://baranowscy.eu/wordpress/cookie-policy/ 3. Strona i/lub Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2 Stosowane definicje

1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony. 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy. 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem baranowscy.eu/wordpress/sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów. 4. Serwis - serwis dostępny pod adresem Organiczni.eu / baranowscy.eu/wordpress/, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych. 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele cookies

1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, lub trwały. 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień. 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb - cookies funkcjonalne), b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c) marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram. 4. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. 5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas zawarcia umowy lub kontaktu z Administratorem danych.

§4 Narzędzia związane z gromadzeniem cookies lub udostępnianiem cookies

W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie: 1. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga", umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 2. Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio: a) witryna internetowa (Serwis) - maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną, b) fanpage na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem, c) film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem, d) wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem. 3. Messenger Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia kontaktowanie się Użytkownika z właścicielem Serwisu poprzez Messenger w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. Korzystanie z czatu Facebooka na stronie Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może prowadzić rozmowę jako gość lub zalogować się na swoje konto w tym serwisie. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ 4. Wtyczkę/Widget Facebooka/Instagrama - narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook/Instagram, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/ 5. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawartych w ramach regulaminów usług realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

§5 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik po wejściu na stronę Sklepu/Serwisu może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies. 2. Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu/Sklepu. 3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia. 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
 1. Google Chrome - instrukcja
 2. Mozilla Firefox - instrukcja
 3. Apple Safari - instrukcja
 4. Microsoft Edge - instrukcja

§6 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.    

Załącznik: dodatkowe informacje od WordPress

Ciasteczka Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł/mogła wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia, czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu. Osadzone treści z innych witryn Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Jeśli korzystasz z naszej strony, wyrażasz zgodę na to, że strona (platforma WordPress) oraz niektóre firmy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies. Są to:
Save settings
Ustawienia cookies