Recyklingowy raj w Dübendorfie [PL/ENG]

Dübendorf? Czemu nagle przenosimy się do Szwajcarii? Jak wiecie, od początku roku 2018 trwa moje wyzwanie 5xO dotyczące ograniczenia odpadów w moim domu, a także próba rozwikłania różnych wątpliwości dotyczących surowców wtórnych. Nie bez powodu dziś zapraszam Was do krainy recyklingiem i mlekiem płynącej: Dübendorfu niedaleko Zurychu.

ENGLISH VERSION BELOW

Dübendorf, na granicy Stettbachu / Dübendorf, milk vending machine in Stettbach-Lädeli
Dübendorf, na granicy Stettbachu / Dübendorf, milk vending machine in Stettbach-Lädeli

Materiał powstał dzięki naszej znajomej Krysi Zagórskiej, mieszkającej na co dzień w Szwajcarii. Zdjęcia są jej autorstwa – wykonała je specjalnie dla nas.

Krysia, która podjęła z nami wyzwanie 5xO, na co dzień, na każdym kroku stara się podejmować ekodecyzje. Tam, gdzie może, przekazuje innym wiedzę, jak za pomocą małych kroczków i decyzji mogą być bardziej eko i dbać o wspólne środowisko. Nawet w swojej szkole językowej, gdzie Krysia uczy się niemieckiego, dostała ksywkę Abfall Expertin, czyli… ekspertka od śmieci.

Dübendorf, mlekomat w Stettbach-Lädeli / Dübendorf, milk vending machine in Stettbach-Lädeli
Dübendorf, mlekomat w Stettbach-Lädeli / Dübendorf, milk vending machine in Stettbach-Lädeli

Mleko od szwajcarskich krów

Dübendorf jest niedużym miastem z jednorożcem w herbie, tuż obok Zurichu (około 26 tys. mieszkańców) o powierzchni około 13,6 km2, z której 37% to tereny rolnicze, a 19,5% – zalesione. To miasteczko jest odzwierciedleniem naszego wyobrażenia o sielskiej Szwajcarii: obok biznesowej części miasta pasą się szczęśliwe krowy, a tuż obok stoi mlekomat i samoobsługowy sklepik z produktami lokalnych rolników.

Dübendorf, szwajcarskie krowy z biurowcami w tle / Dübendorf, Swiss cows with office buildings in the background
Dübendorf, szwajcarskie krowy z biurowcami w tle / Dübendorf, Swiss cows with office buildings in the background

– W mlekomacie można zostawiać butelki do ponownego wykorzystania – opowiada Krysia. – Można też kupić nowe, wysterylizowane. W tym miejscu ludzie zostawiają też wytłoczki na jajka.

W Szwajcarii byłam dwukrotne dwie dekady temu i zapamiętałam przede wszystkim ogromny poziom zaufania społecznego do własnych obywateli. To normalne, że na ulicy stoją np. pojemniki z prasą codzienną, których nikt nie pilnuje (i nie sprawdza, czy się zapłaciło). Rzecz nie do pomyślenia w Polsce? Podobnie wszędzie widać było dbałość o porządek i czystość. (Żeby nie było, znam również wady mieszkania w Szwajcarii, akurat niezwiązane z ekologią, więc o tym innym razem).

Dübendorf, podziemne kontenery i nadziemne wrzutnie / Dübendorf, underground containers and above-ground dropping points
Dübendorf, podziemne kontenery i nadziemne wrzutnie / Dübendorf, underground containers and above-ground dropping points

Oddaj odpady

Przed Urzędem Miasta Dübendorfu znajdują się podziemne pojemniki na surowce wtórne: na powierzchni stoją jedynie obudowane wloty do kontenerów, wyglądające jak śmietniki, a odpady gromadzą się pod ziemią. Gdy są pełne, kontenery wyjeżdżają na powierzchnię i są opróżniane. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystko wygląda bardzo schludnie i nawet w czasie upałów nie ma specyficznego zapachu.

Wiele budynków mieszkalnych jest zasilanych energią słoneczną. Przy nich stoją obowiązkowe pojemniki na odpady zielone: każdy w domu zbiera odpadki bio do słoika czy innego małego pojemnika i wynosi, służby miasta zaś regularnie je zabierają. Miasto, a także firmy mające tu swoje sklepy, bardzo poważnie traktują pytania mieszkańców o recykling i odbiór odpadów.

– Mój Markus jakiś czas temu napisał na fanpage’u Migros (sieć sklepów, największe przedsiębiorstwo handlu detalicznego), jak wygląda sytuacja z odbieraniem opakowań kartonowych od mleka i napojów w ramach recyklingu. W gazecie przeczytał, że Migros takich nie ma, bo klienci nie są zainteresowani…. W sieci Aldi są jednak kontenery przed każdym sklepem i można wrzucić tetrapaki, butelki PET i inne butelki plastikowe. Zatem zaczęliśmy akcję bycia zainteresowanym – śmieje się Krysia.

Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

Ekoautobus i stacjonarne centrum recyklingu

To, co sprawiło, że mnie i Tadkowi szczęka opadła do samej ziemi, to sprawny system zbierania surowców wtórnych. Poziom szczegółowości sortowania odpadów to idealny przykład szwajcarskiej precyzji.

Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

W Dübendorfie codziennie w innej części miasta kursuje specjalny autobus (Öki-Bus), który zbiera od mieszkańców konkretne odpady. Można go porównać trochę do naszych warszawskich mobilnych PSZOK-ów, jednak sami zobaczcie, jak wygląda sortowanie surowców. Autobus zabiera:

 • odpady takie jak gruz, ceramika, szkło okienne,
 • elektrośmieci,
 • świetlówki, żarówki energooszczędne,
 • metale,
 • papier i kartony,
 • butelki PET tylko po napojach,
 • kapsułki Nespresso,
 • korki od wina,
 • książki i CD,
 • ubrania, buty,
 • małe przedmioty, które trafiają do second handu Brocki.
Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

Natomiast w stacjonarnym centrum recyklingu można oddać wszystkie rzeczy z listy:

 • gruz, ceramikę, szkło okienne,
 • puszki aluminiowe,
 • odzież, buty,
 • baterie,
 • urządzenia elektryczne, w tym chłodzące,
 • oleje przeterminowane, zużyte, spożywcze i przemysłowe,
 • papier i karton,
 • PET (tylko butelki po napojach),
 • plastikowe opakowania z gospodarstw domowych z nakrętkami,
 • żarówki energooszczędne,
 • świetlówki,
 • przedmioty gliniane,
 • szkło (białe, zielone, brązowe),
 • przedmioty z cyny i innych metali,
 • korki od wina,
 • kapsułki Nespresso,
 • zwłoki małych zwierząt.
Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

Niektóre dodatkowe odpady można oddawać za opłatą. Są to m.in. styropian, drewno, opony samochodowe, zniszczone meble.

Więcej informacji (po niemiecku) znajdziecie na stronie Dübendorfu.

Jestem oczywiście ogromnie ciekawa, co dalej dzieje się z tymi odpadami, w jaki sposób są przetwarzane? Z pewnością można powiedzieć, że z taką pomocą miasta, które dokładnie informuje mieszkańców o sposobie sortowania śmieci, zarówno segregacja odpadów, jak i ich późniejsze wykorzystywanie jest o wiele łatwiejsze niż w Polsce. Może jednak kiedyś dojdziemy i do takich standardów?

A jak wyglądają Wasze zagraniczne doświadczenia z sortowaniem odpadów wtórnych?


Recycling paradise in Dübendorf

Dübendorf? Why are we suddenly moving to Switzerland? As you may already know, starting with the beginning of 2018 I began my 5xO challenge aimed at reduction of my household-generated waste, and in the course of this challenge I am taking constant attempts to solve various doubts regarding recyclable materials. Today’s invitation to the land of recycling and milk: Dübendorf near Zurich is here for a good reason.

This article was created with help of our friend Krysia Zagórska, who lives in Switzerland. The photos are hers – she made them especially for us.

Krysia, who took up the 5xO challenge with us, is highly committed to taking environmentally-justified decisions at every possible step. At every possibility she instructs others on how they can, using small steps and decisions, be more eco-friendly and how they can care for the common environment. At her language school, which Krysia is attending to learn German she even got a nickname of “Abfall Expertin”, meaning… a garbage expert.

Milk from Swiss cows

Dübendorf is a small town having an unicorn in its coat of arms and is located next to Zurich. It housesabout 26 thousand inhabitants and has area of ​​about 13.6 km2, of which 37% is agricultural, and 19.5% – forested. This town is a reflection of our image of as typically idyllic Switzerland as it may be: happy cows graze next to the business part of the city, with a milk vending machine and a self-service shop with local farmers’ products standing right next to it.

– You can leave milk bottles next to the milk vending machine and they will be taken and reused – says Krysia. – You can also buy new, sterilized ones. People are also leaving here egg cartons.

Dübendorf, lokalna samoobsługa / Dübendorf, local self-service facility in Stettbach-Lädeli
Dübendorf, lokalna samoobsługa / Dübendorf, local self-service facility in Stettbach-Lädeli

I have visited Switzerland twice two decades ago and most of all I remembered the huge level of social trust. It is normal that on the street there are, for instance, containers with daily newspapers, which are watched over by nobody (and aren’t checked if person taking a newspaper leaves the amount). It’s unthinkable in Poland! Likewise, attention paid to order and cleanliness was visible everywhere. (On the other hand, I am also aware of the disadvantages of living in Switzerland, these are unrelated to ecology, but let’s talk about it another time).

Bring the waste back in

In front of the Dübendorf City Hall there are underground containers for recyclable materials: the container inlets on the surface look like typical dumpsters, but the waste is accumulated underground. When full, the containers are brought to the surface and emptied. Everything looks very neat thanks to this solution, and even in hot weather there is no specific smell.

Dübendorf, podziemne kontenery i nadziemne wrzutnie / Dübendorf, underground containers and above-ground dropping points
Dübendorf, podziemne kontenery i nadziemne wrzutnie / Dübendorf, underground containers and above-ground dropping points

Many residential buildings are powered by solar energy. The mandatory containers for green waste are situated next to the houses: bio-waste is collected to a jar or other small container by everyone at home and then is taken out to be collected by municipal services. The city as well as companies having their own stores here, take the residents’ questions about recycling, reuse and collection of waste very seriously.

– Some time ago Markus, my partner asked a question on a Migros fanpage (the largest retail company) about collecting cardboard packaging from milk and beverages as part of recycling process. He read in a newspaper that such procedure is not employed at Migros, because the customers are not interested in it… In Aldi, however, there are containers in front of each store and you can leave tetrapaks, PET and other plastic bottles in it. So we started the action of being interested – laughs Krysia.

Dübendorf, stacjonarne centrum recyklingu / Dübendorf, stationary recycling center
Dübendorf, stacjonarne centrum recyklingu / Dübendorf, stationary recycling center

Eco-bus and stationary recycling center

Me and Tadek were very surprised to hear how efficient the system of collecting recyclable materials is. The multiple types of waste that are collected separately constitute a perfect example of well-known Swiss precision.

In Dübendorf, a special bus runs daily through a different part of the city (Öki-Bus) and collects specific waste from residents. You can compare it to our Warsaw mobile PSZOKs (points of selective municipal waste collection), but take a closer look and see for yourselves what sorting of recyclable raw materials looks like. The bus takes:

 • Wastes such as debris, ceramics, window glass,
 • Electro wastes,
 • Fluorescent lamps, energy-saving bulbs,
 • Metals,
 • Paper and cardboard,
 • PET bottles (beverage bottles only),
 • Used Nespresso capsules,
 • Cork wine bottle stoppers,
 • Books and CDs,
 • Clothing and shoes,
 • Small items that are passed over to the Brocki second-hand store.
Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

You can bring all items from the following list to the stationary recycling center:

 • Debris, ceramics, window glass,
 • Aluminum cans,
 • Clothing, shoes,
 • Batteries,
 • Electrical equipment, including refrigerators,
 • Oils: overdue, used, food and industrial,
 • Paper and cardboard,
 • PET (beverage bottles only),
 • Plastic household packaging with caps,
 • Energy-saving bulbs,
 • Fluorescent lamps,
 • Clayware,
 • Glass (white, green, brown),
 • Tin and other metal items,
 • Cork wine bottle stoppers,
 • Used Nespresso capsules,
 • Corpses of small animals.

Some other waste types can be returned for a fee. These include styrofoam, wood, car tires, damaged furniture.

You can find more information on the Dübendorf website (in German).

Dübendorf, Öki-Bus
Dübendorf, Öki-Bus

Obviously I am also interested in what happens next to this waste, how is it processed? It can certainly be said that with such help of a city thanks to which residents are accurately informed on how to sort the rubbish, both the waste segregation as well as its subsequent utilization is much easier than in Poland. Perhaps one day we may be able to reach standards equal to those employed in Dübendorf now.

What are Your experiences with sorting of recyclable waste that You encountered abroad?

Tłumaczenie: Adrian, Krysia

Może przeczytasz także:

Ogród społeczny Zielone Piaski

Jak założyłam ogród społeczny na osiedlu

Ogród społeczny w mieście? Właśnie udało mi się zrealizować taki pomysł na moim osiedlu. Nie
Wokół Wigier

Wokół jezior Gaładuś i Wigry na rowerze

Wigry pewnie znacie, a Gaładuś? Założę się, że niekoniecznie. Tego lata skusiłam się na dwie
Carbon offset

Czy płacić za zrównoważenie emisji CO2? Czym jest carbon offset

Czy spotkaliście się z pojęciem carbon offset? Może też nazywać się to neutralizacją śladu węglowego,

10 thoughts on “Recyklingowy raj w Dübendorfie [PL/ENG]”

  1. Dziękuję, Kornelio :) Ja recykling w Warszawie dopiero rozgryzam. I jest to strasznie trudne, bo bardzo trudno uzyskać informacje. Ale uparłam się i będę drążyć :)

  1. Inna kultura, niesamowite, prawda? Może i my do tego dojdziemy. Ale! Czytałam na temat tego, że w Norwegii kierowcy zgłaszają na policję innych kierowców, którzy przekraczają np. prędkość lub dziwnie się zachowują.

 1. Wczoraj dostałam komentarz od Polki mieszkającej też w okolicy Zurychu, że swoich gości przywozi do tego centrum recyklingu i wszystko im pokazuje jako ciekawostkę :) Ja też mam taki plan :)

 2. O szwajcarskim zamiłowaniu do recyklingu słyszałam już chyba od każdego, kto tam był – chociaż musze przyzać, że autobus do zbiórki selektywnej widzę pierwszy raz :).
  Szwajcarzy nie dość, że segregują oraz przetwarzają swoje surowce to jeszcze doceniają upcycling. Można tam kupić np.: torby zrobione ze starych plastików i foliówek – są strasznie drogie ale modne, a ich posiadanie kojarzy się ze stylem i luksusem mimo, że są ze śmieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge